Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Условия, заявление и здравни изисквания за прием

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ  НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН

 

 

Г л а в а   п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази Наредба се определя реда и условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини /ДГ/ на територията на община Аврен.

Чл. 2. Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

 

 

Г л а в а   в т о р а

ПОСТЪПВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Раздел I

Постъпване на деца в детска градина

 

Чл. 3. (1) Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

(2) По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места децата може да постъпят в детската градина и при навършена двегодишна възраст към началото на учебната година на постъпването.

(3) В детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

(4) Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно, при наличие на свободни места.

(5) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по чл. 5 ал. 1 от тази Наредба, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

 

Раздел II

Продължителност на предучилищното образование. Групи.

 

Чл. 4. (1) Предучилищното образование осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас.

(2) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), съгласно който основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна, полудневна, почасова или в самостоятелна организация по избор на родителя при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Самостоятелната организация се одобрява след решение на експертна комисия към регионалното управление на образованието.

Чл. 5. (1) Броят на групите и броят на децата в група се определя от Директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет при спазване на държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:

 1. първа възрастова група: 3-годишни – 4-годишни деца; съответно, в случаите на чл. 3, ал. 2, 2-годишни – 4-годишни деца;    
 2. втора възрастова група: 4-годишни – 5-годишни деца;
 3. трета подготвителна възрастова група: 5-годишни – 6-годишни деца;
 4. четвърта подготвителна възрастова група: 6-годишни – 7-годишни деца.

(3) Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група по ал. 2 е една учебна година.

(4) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.

Чл. 6. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 5, ал. 2 в зависимост от броя им се разпределят в групи.

(2) При недостатъчен брой на децата за сформиране на отделна група в съответната възрастова група, при спазване на чл. 5, ал. 1, могат да се сформират разновъзрастови групи, при условията на чл. 62 от ЗПУО.

Чл. 7. (1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

(2) Целодневна и полудневна организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл. 6, ал. 1.

(3) Почасова организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелна – за отделно дете извън групите по чл. 6, ал.1.

(4) Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от Директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с Община Аврен.

Чл. 8. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина.

(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

 

Раздел III

Преместване и отписване

 

Чл. 9. (1) Преместването на деца в детските градини се осъществява целогодишно при наличие на свободни места в приемащата детска градина.

(2) Родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) подават писмено заявление, с което заявяват желание детето да бъде преместено в друга детска градина.

(3) При подаване на заявление, родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) задължително заплащат всички такси, дължими към съответната детска градина.

(4)  (отменена с Решение №1621/24.07.2018 г. на Административен съд Варна, в сила от 11.08.2018 г.)

Чл. 10. (1) Децата в детските градини на територията на Община Аврен се отписват:

 1. по желание на родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства), със заявление до Директора на съответната детска градина, подадено в срок от 30 /тридесет/ календарни дни преди датата на отписване на детето /Приложение № 3/;
 2. децата постъпващи в I клас се изписват от детското заведение по желание на родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства), но не по-рано от  1 /първи/ Юни в годината на постъпване в училище.

            (2) При отсъствие на дете от детска градина повече от 2 /два/ месеца без уважителна причина, детето се отписва а мястото се счита за свободно и се обявява.

(3) Директорът  на детската градина задължително отразява отписването  съгласно нормативната уредба и информира за него в дирекция ОКТСД при Община Аврен.

(4) (отменена с Решение №1621/24.07.2018 г. на Административен съд Варна, в сила от 11.08.2018 г.)

 

Г л а в а   т р е т а

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Раздел I

Прием на деца в детската градина

 

Чл. 11. Приемът на децата се извършва по документи в съответната детска градина от Директора или упълномощено с негова заповед лице. Родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства), кандидатстващи за прием в общинските детски градини на територията на община Аврен, подават заявление /Приложение №1/ с всички необходими данни. При подаване на документите подателят задължително получава пореден входящ номер от детската градина.

Чл. 12. Деца, които са на възраст по-малка от 3-годишна или които навършват 3 години през текущата календарна година, участват в класиране за първа възрастова група.

 

Раздел II

Подаване на заявления

 

Чл. 13. (1) Заявления за прием на деца в първа  възрастова група и втора възрастова група се подава от 2 /втори/ Януари до 30 /тридесети/ Април на съответната календарна година.

(2) Заявления за прием на деца в първа възрастова група и втора възрастова група в общинските детски градини могат да се подават целогодишно и след предвидения в ал. 1 срок, при наличието на свободни места в съответните групи в детската градина и филиалите към нея. В 7-дневен срок от наличието на свободни места, Директорът на съответната детска градина обявява броя на свободните места в съответната възрастова група, срок за подаване на заявления, срок за класиране и обявяване на списъци и срок за подаване на декларация, удостоверяваща записването на детето.

Чл. 14. (1) Заявления за прием на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в трета и четвърта подготвителни възрастови групи се подават от 2 /втори/ Януари до 30 /тридесети/ Април на съответната календарна година, в която детето навършва 5 или 6 години.

(2) Неподаването на заявление се счита за освобождаване на мястото в детската градина. Свободните места се обявяват и се попълват по реда на подадените документи.

Чл. 15. (1) Заявленията за прием се подават по желание на родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства), в една от детските градини на територията на Община Аврен.

(4) Заявлението се попълва по образец /Приложение №1/, с всички необходими данни, като се посочва  наименованието на детската градина и филиалите към нея, която родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) желаят детето да посещава.

(5) В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) и телефон за връзка.

(6) При подаване на заявлението задължително се представят оригинал на удостоверението за раждане на детето и личнa картa на родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства), като ксерокопията остават в детското заведение.

(7) За деца, ползващи предимство, със заявлението за прием задължително се представят и документите, удостоверяващи ползването на предимство, посочени в чл. 25 от тази Наредба.

(8) Родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) носят отговорност за коректността на подадената информация.

 

Раздел III

Класиране и обявяване на списъци

 

Чл. 16. (1) Децата се класират по реда на подадените заявления.

(2) Класирането се извършва за всички обявени свободни места.

(3) Класирането се извършва от Директора на общинската детска градина, съобразно подадената от родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) информация, като се взема предвид наличието на предимства, посочени в Раздел VI от глава трета на тази Наредба.

(4) Класирането се извършва отделно за всяка възрастова група и за всяка сграда на детското заведение.

(5) Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е класиран.

(6) Класирането се извършва по реда на желанията на родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) за съответнaта детска градина и филиалите към нея на територията на Община Аврен.

(7) Списъците с приетите и резервните деца, на които родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) са подали заявления за прием в срока по чл. 13 ал. 1 и чл. 14 ал. 1 от тази Наредба, се обявяват на видно място в съответнaта детска градина и филиалите към нея, в срок до 10 /десети/ Май на съответната календарна година.

Чл. 17. В 7-дневен срок от обявяване на списъците по чл. 13 ал. 2 и чл. 16 ал. 7 от тази Наредба, родителите/настойниците, както и лицата, при които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) на неприетите деца могат да подадат заявления за прием за ІІ-ро класиране при наличието на свободни места.

 

Раздел IV

Записване на деца в общински детски градини

 

Чл. 18. Записването се извършва от Директора на общинската детска градина или упълномощено с негова заповед лице след проверка на подадените от родителите/настойниците, както и лицата, при които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) задължителни документи.

Чл. 19. (1) Родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) или упълномощени от тях лица могат да запишат всяко прието дете на място в детската градина в рамките на установения срок за записване.

(2) Родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) на приетите деца се уведомяват в тридневен срок от обявяване на списъците за подаване на декларация /Приложение № 2/ за удостоверяване записването на детето.

(3)  При подаване на декларация /Приложение № 2/ за удостоверяване записването на детето се представят следните задължителни документи:

 1. Копие от удостоверение за раждане на детето, заверено за ”вярно с оригинала” и оригинал за сверяване;
 2. Копие от лична карта на родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства);
 3. Документи, удостоверяващи ползването на предимство, ако е приложимо;

4. (отменена с Решение №1621/24.07.2018 г. на Административен съд Варна, в сила от 11.08.2018 г.)

(4) При неподаване на декларация мястото се счита за свободно и се приема следващо дете от списъка с резервните деца за съответната детска градина и филиалите към нея.

Чл. 20 (1) Родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) на приетите деца, подали заявление за прием в срока по чл. 13 ал. 1 и чл. 14 ал. 1 от тази Наредба, подават декларация /Приложение № 2/, с която удостоверяват записването на детето, в срок до 15 /петнадесети/ Май на съответната календарна година.

 (2) На 1 /първи/ юни на видно място в сградата на детската градина и филиалите към нея се обявяват окончателните списъци на приетите децата в съответната възрастова група и свободните места.

 

Раздел V

Постъпване на деца в общински детски градини

 

Чл. 20. (1) Приетите деца постъпват в общинските детски градини не по-рано от началото на учебната година – 15 /петнадесети/ септември на съответната календарна година.

(2) Приетите деца по реда на чл. 13 ал. 2 от тази Наредба, постъпват в общинските детски градини в 14-дневен срок от подаване на декларация /Приложение № 2/ за удостоверяване записването на детето.

(3) Децата, непостъпили до 25 /двадесет и пети/ септември или в срока по чл. 20 ал. 2 от тази Наредба, без уважителни причини, отпадат от списъчния състав на съответната детска градина и филиалите към нея.

(4) Освободените места се обявяват на видно място в сградата на детската градина и филиалите към нея .

Чл. 21.  След подаване на декларация /Приложение № 2/ за удостоверяване записването на детето и преди постъпване в съответната детска градина и филиалите към нея, родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) се запознават срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в детската градина.

Чл. 22. Родителите/настойниците, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини, приемни семейства) представят преди постъпване на детето в общинската детска градина следните документи:

 1. здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии (шигели, салмонела, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в  детска градина;
 4. изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в детската градина (приложимо само при първоначално постъпване);
 5. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта могат да се приемат в детските заведения, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 за имунизациите;
 6. медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по – късно от 3 дни преди постъпване на детето в детска градина.

            Чл. 23. За ползването на детската градина се заплащат ежемесечни такси съгласно Раздел ІІІ от Наредбата за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Аврен.

 

Раздел VI

Деца, ползващи предимство в детските градини

 

Чл. 24. Деца със специални образователни потребности /СОП/  и хронични заболявания се приемат с предимство пред всички останали след предоставяне на необходимите документи (чл. 192, ал. 1, т. 2 от ЗПУО).

Чл. 25. Към заявлението за прием се прилагат и следните документи, доказващи ползване на предимство при извършването на класиране:

 1. Документ за заболявания на детето съгласно Наредба за медицинска  експертиза за работоспособността до 16 г. Удостоверява се с документ от ТЕЛК при над 50% трайна намалена работоспособност. При деца с експертно решение от ТЕЛК, в което е посочено изрично „с чужда помощ”, престоят на придружителя се регламентира с Правилника за дейността на детското заведение;
 2. Документ, удостоверяващ наличие на други деца в семейството с тежки заболявания и с над 70 % трайна намалена работоспособност ТЕЛК/НЕЛК/, които не са настанени в други социални институции;
 3. Решение на ТЕЛК за степен на увреждане над 70% на един от родителите на детето;
 4. Акт или актове за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци;
 5. Акт за смърт на родителя или родителите, ако детето е сирак или си полусирак;
 6. Документ, удостоверяващ че друго дете от семейството посещава в момента същото детско заведение (до трета група включително);
 7. Документ от Държавна  агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето, че е налице предимство по: чл. 4, ал. 1, т. 2 – „настаняване в семейство на роднини и близки”, т. 7 – „полицейска закрила”, „Център за настаняване от семеен тип” (с документ от съответната институция).
 8. Други документи, посочени в нормативен акт.

Чл. 26. Посочените предимства се ползват от децата само при представяне на пълен комплект от задължителни и допълнителни документи на единия от  родителите.

Г л а в а   ч е т в ъ р т а

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Аврен е разработена на основание чл. 59, ал. 1 от Закона на предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

§2. Учебната година в предучилищното образование съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗПУО започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай, че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. Учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното време е в периода от 15 септември да 31 май на следващата календарна година, а неучебното време от 1 юни до 14 септември.  

§3. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Аврен с решение № 395 по протокол №16 от 28 ноември 2016 г. Същата, може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Общински съвет -Аврен.

Настоящата наредба е изменена с Решение 1621/24.07.2018 г. на Административен съд Варна, в законна сила от 11.08.2018 г.

 

 

 

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА/п/

Председател на Общински съвет-Аврен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Приложение № 1

Вх. № …………. / ………  г.                                                                                

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА .............................................

СЕЛО…………………………..

ОБЩИНА АВРЕН

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за прием в детска градина

на територията на община Аврен – 20 …. г.

 

I. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ (родител / настойник )

От: (трите имена)

 

Адрес:
(постоянен адрес по лична карта на един от родителите, или адресна карта по настоящ адрес)

Град/село ……………………………..…….....
ул. ......................................................... № .....

ж.к. .................................................... бл. ...........

вх. .........  ет. ........  ап. ..........

Телефон

 

E-mail (незадължително)

.....................@ ..........................

II. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО

Трите имена на детето:

 

 

 

 

ЕГН/ЛНЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В момента детето посещава /не посещава/ градина  град/село …………………………                                             

III. ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Майка:

 

Баща:

 

Месторабота:

 

Месторабота:

 

Длъжност:

 

Длъжност:

 

Сл. телефон:

 

Сл. телефон:

 

 

Брой и име на деца в семейството:

/с думи/

 

               

 

 

ІV. ПРЕДИМСТВА
Отбележете и представете необходимите документи, доказващи предимство

 

 

1.  Документ за адресна регистрация  на родителя/настойника -  Лична  карта или Удостоверение за настоящ адрес

 

2. Деца, които имат брат или сестра, вече приети в детското заведение и ще продължат обучението си и през следващата учебна година

 

3. Деца на родители, които са редовни студенти – Удостоверение, издадено от съответното Висше учебно заведение, че и двамата родители са редовни студенти или докторанти, към датата на подаване на заявлението

 

6. Деца-сираци – Препис извлечение от Акт за смърт на родителите

 

7.  Деца-полусираци – Препис извлечение от Акт за смърт на родител

 

8. Деца с един неизвестен родител -  Препис извлечение от Удостоверение за раждане

 

9.  Деца, настанени за отглеждане по реда на чл. 26 от Закон за закрила на детето при близки и роднини, или приемни семейства – Съдебно решение или Заповед за настаняване на директора на Дирекция “Социално подпомагане”

 

10. Деца на многодетни семейства с три и повече деца от едно домакинство – Удостоверения за семейно положение – съпруг/съпруга и деца

 

11. Деца - близнаци – Удостоверение за раждане

 

12. Деца, чийто родител/родители/ е с/са/ трайно намалена работоспособност  – Решение на ТЕЛК

 

13. Деца със специални образователни потребности, хронични заболявания, с трайно намалена работоспособност -   Решение на ТЕЛК, Решение на Лекарска комисия

 

 

 

Отбележете предимствата с Х

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

1. Запознат/а/ съм с Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски заведения  на територията на община Аврен.

2. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

3. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс

 

Подаване на заявлението:

 

Дата: ...................... 20…… г.                                                           Подпис: ........................

 

 

Приел заявлението:

 

Дата: ...................... 20…… г.

 

………………………………….                  ……………..

(име, фамилия)                                      (подпис)

Приложение № 2

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

От..............................................................................................................

/трите имена на лицето/

 

....................................................................................................................

/адрес/

 

 

            Декларирам, че детето ми……………………………………………………………………. ……………………, ЕГН…………………, роден/а/ на ……………………… в……………………

ще бъде записано и ще посещава Общинска детска градина „ ………………………………….. „ гр./с………………………………………………………………………………

            В качеството си на родител/настойник съм запознат/а  с Правилника за дейността на детската градина, който съм длъжен/ длъжна  да спазвам.

 

 

           

ДЕКЛАРАТОР:............................

                                   /подпис/

 

 

дата: ......................... 20 ……. г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

 

 

Вх. № …………. / ………  г.                                                                                

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА .............................................

СЕЛО .............................................

ОБЩИНА АВРЕН

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за отписване на дете от детска градина

 

от …………………………………….………………………………………………,

живущ/а: гр.с………………, ул……………………………………………….№……………………

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Заявявам желанието си детето ми……………………………………………………………. …………………………..…………, ЕГН………………………, роден/а/ на………………………, което до …………. г. посещава …………. група на поверената Ви детска градина да бъде отписано  поради ………………………………………………………………………………………

Освобождаването да бъде извършено от ……………. г.

Считам, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

 

 

С уважение,

 

………………………………………

(имe, фамилия и подпис)

 

 

 

Дата: ………………

 

 

 

 

Последни новини

Съобщение

Тук можете да видите всички дейности на ДГ "Щурче". https://www.facebook.com/groups/4118565661523984/

Прочети още